การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน พบว่าในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2562 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 63,193.46 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ ไร่หมุนเวียน ไม้ยืนต้น พืชไร่ และนาข้าว ตามลำดับ และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 2,540.65 ไร่ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ตเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำมีพื้นที่ลดลงเหลือ 53,520.45 ไร่ , 328.97 ไร่ และ 332.78 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2559 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.70 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่เบ็ตเตล็ดคิดเป็นร้อยละ 44.63, 2.12, 0.28 และ 0.27 ตามลำดับ

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562