การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 15,274.84 ไร่  ประเภทพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ไร่หมุนเวียน ไม้ยืนต้น (ยางพารา สัก ไผ่ และปาล์มน้ำมัน) นาข้าว ไม้ผล (มะม่วงหิมพานต์ ไม้ผลผสม ลิ้นจี่ เงาะ และกล้วย) พืชสวน (ตะไคร้ มะเขือยาว พริก มะเขือเปราะ และมะนาว) พืชเครื่องดื่ม (กาแฟ) และโรงเรือนเกษตรตามลำดับ ในส่วนพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลงเหลือ 64,900.09 ไร่ และ 311.18 ไร่ ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าพื้นที่ป่าไม้มีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 79.93 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่แหล่งน้ำคิดเป็นร้อยละ 18.81, 0.70, 0.38 และ 0.18 ตามลำดับ

 

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย

 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561