การใช้ประโยชน์ที่ดิน

     การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน พบว่าในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. 2545 โดยในปี พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น โดยพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็น 31,006.37 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดคือ พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไร่หมุนเวียน นาข้าว พืชสวน และไม้ผล ตามลำดับ และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเป็น 973.54 ไร่ ส่วนการพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่แหล่งน้ำลดลงเหลือ 21,409.13 ไร่ และ 20.19 ไร่ ในปี พ.ศ. 2560 ตามลำดับ

     สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่พบว่าการพื้นที่เกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.05 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาเป็นพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 40.09, 1.82 และ 0.04 ตามลำดับ

 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
   
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560