การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561

1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)

612 ราย

828 ราย

1,646 ราย

1,992 ราย

2,673 ราย

433 ราย  

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

7 ราย

7 โรงเรือน

12 ราย

14 โรงเรือน

20 ราย

20 โรงเรือน

24 ราย

28 โรงเรือน

89 ราย

พื้นที่ 16 ไร่

101 โรงเรือน

129 ราย

พื้นที่ 31 ไร่ 110 โรงเรือน

72 ราย

พื้นที่ 100.50 ไร่

74 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่/โรงเรือน)

5 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

2 โรงเรือน

4 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

8 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

4 โรงเรือน

24 ราย

พื้นที่ 19 ไร่

7 โรงเรือน

43 ราย

พื้นที่ 50 ไร่

14 โรงเรือน

80 ราย

พื้นที่ 157.5 ไร่ 21 โรงเรือน

120 ราย

พื้นที่ 127 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)

 

 

 

 

6 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

5 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

 
5. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)             26 ราย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561