การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ (ราย)   125 ราย 185 ราย     254 ราย 128 ราย

2. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก(ราย/ไร่/โรงเรือน)

13 ราย

พื้นที่ 11 ไร่

12 ราย

พื้นที่ 4 ไร่

20 ราย

พื้นที่ 19 ไร่

19 ราย

พื้นที่ 14.5 ไร่

24 ราย

พื้นที่ 28 ไร่ 15 โรงเรือน

38 ราย

พื้นที่ 15 ไร่ 15 โรงเรือน

32 ราย

พื้นที่ 13 ไร่

10 โรงเรือน

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

20 ราย

พื้นที่ 20ไร่

52 ราย

พื้นที่ 195 ไร่

96 ราย

 พื้นที่ 405.50 ไร่

71 ราย

พื้นที่ 571 ไร่

67 ราย

พื้นที่ 325 ไร่

130 ราย

พื้นที่ 450 ไร่

80 ราย

พื้นที่ 256 ไร่

4. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย / กลุ่ม)

12 ราย

31 ราย

20 ราย

35 ราย

40 ราย

36 ราย

83 ราย

5. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย / ไร่)

36 ราย

พื้นที่ 42.2 ไร่

102 ราย

พื้นที่ 113.50 ไร่

104 ราย

พื้นที่ 167 ไร่

180 ราย

พื้นที่ 217.1 ไร่

137 ราย

พื้นที่ 210 ไร่

50 ราย

พื้นที่ 80 ไร่

42 ราย

พื้นที่ 241 ไร่

6. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)   แปรรูปผลผลิต 10 ราย  

หัตถกรรม 6 ราย

แปรรูปผลผลิต 19 ราย

แปรรูปผลผลิต 18 ราย แปรรูปผลผลิต 19 ราย

แปรรูปผลผลิต 19 ราย

หัตถกรรม 10 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561