ประวัติความเป็นมา

          แต่เดิมชาวบ้านบ้านวังไผ่อาศัยอยู่ดอยภูโว  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา ได้อพยพย้ายมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านขุนน้ำพริก  ตำบลชนแดน  อำเภอเชียงกลาง  จังหวัดน่าน ประมาณ  10  ปีต่อมาจึงได้อพยพจากบ้านขุนน้ำพริกมาอยู่ที่ใหม่  โดยแยกออกเป็น  2  กลุ่มคือ  กลุ่มที่  1  ได้อพยพลงไปทางทิศใต้และตั้งหมู่บ้านเป็นหลักแหล่ง   ชื่อ  “ขุนน้ำพริก”  (น้ำโมง)  กลุ่มที่  2  ได้อพยพลงมาบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านวังไผ่ในปัจจุบัน (หลักกิโลเมตร  ที่  40 – 41  ถนนท่าวังผา – เชียงคำ) โดยผู้ที่อพยพมากลุ่มแรก  มี  7  ครอบครัว  โดยการนำของ  นายฟุสิน  แซ่เติ๋น  และเมื่อ พ.ศ.2514 ได้มีการอพยพมาอีกโดยการนำของนายแสงเจียว  แซ่เติ๋น  ปี  พ.ศ.2517 มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านผาเงิ้ม”  เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่  6  (บ้านขุนน้ำพริก) ต่อมาได้มีการแต่งตั้งหมู่บ้านเป็นทางการ  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม พ.ศ. 2531  โดยมีนายเจริญ   แซ่เติ๋น  เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้เปลี่ยนชื่อผาเงิ้มเป็น “บ้านวังไผ่”  หมู่ที่ 8  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว  จังหวัดน่าน จนกระทั่งปี 2550 นายสรพงษ์  ปัตติอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านวังไผ่ ได้ทำหนังสือ ลงวันที่   9  พฤษภาคม 2550 เรื่องขอต่อยอดโครงการหลวง ถึงหม่อมเจ้า    ภีศเดช  รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการต่อยอดโครงการเดิมและโครงการของมูลนิธิโครงการหลวงในการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านวังไผ่ เนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกข้าวโพด  ปลูกข้าว  เป็นหลัก มีรายได้ไม่เพียงพอ  สาเหตุเนื่องจากผลผลิตการเกษตรไม่ดี  ราคาตกต่ำ  และไม่มีอาชีพที่มั่นคง มูลนิธิโครงการหลวงจึงมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทำการสำรวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน  และขยายผลโครงการหลวงเข้าในพื้นที่บ้านวังไผ่ต่อไป โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่ เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ " การดำเนินงานเริ่มแรกมี 1 หมู่บ้าน คือบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ต่อมามีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง 10 กลุ่มบ้านได้แก่บ้านใหม่ บ้านสองแคว บ้านขุนน้ำพริก บ้านปางไฮ บ้านน้ำปาน บ้านห้วยแกลบ บ้านสบพาง บ้านน้ำหลุ บ้านห้วยมอย และบ้านใหม่ชายแดน โครงการขยายผลโครงการหลวงวังไผ่ ได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงวังไผ่ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและเนินเตี้ยๆ ไม่สูงชันมาก ไหล่เขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านเหนือเป็นหุบเขาของน้ำวังไผ่และน้ำสระ อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 24.40 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561