ประวัติความเป็นมา

     ราษฎรบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องอาชีพของราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านศรีคีรีรักษ์ โดยมีความประสงค์ให้พื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมโครงการในพระราชดำริ ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพิจารณาพื้นที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการหลวง มูลนิธิโครงการหลวงได้พิจารณามอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพิจารณาดำเนินการพัฒนาตามแบบโครงการหลวง

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562