ประวัติความเป็นมา

          ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงขอความอนุเคราะห์พิจารณาพื้นที่เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ซึ่งชุมชนตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ราษฎรในพื้นที่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก โดยส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดซึ่งใช้พื้นที่มาก ซึ่งในปัจจุบันมีอัตราการเพิ่มประชากรสูงขึ้นทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อขยายพื้นที่ทำกินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว และปัญหาอาชญากรรม หน่วยงานของรัฐเข้าไปให้บริการได้ไม่ทั่วถึง การรับรู้ข่าวสารของราษฎรเป็นไปได้ยาก ประธานมูลนิธิโครงการหลวงจึงได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้นมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ และมีความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และอาศัยร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือน และจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับราษฎรบ้านผาผึ้งและบ้านศรีคีรีรักษ์เพื่อสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และหาแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชนในการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปี พ.ศ.2558 จากนั้นสถาบันจึงได้เสนอข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาพื้นที่บ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เพื่อให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการอนุวิจัยและพัฒนา พิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ซึ่งคณะกรรมการสถาบันได้มีมติเห็นชอบรับพื้นที่ใหม่เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 สถาบันจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาผึ้ง – ศรีคีรีรักษ์ พื้นที่ 197 ตารางกิโลเมตรหรือ 123,263.53 ไร่ มีพื้นที่ดำเนินงานอยู่ที่ บ้านศรีคีรีรักษ์ มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงชันปานกลาง ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม ของทุกปี มีอากาศร้อนจัด แห้งแล้ง มีลมแรง และอบอ้าว อุณหภูมิเฉลี่ย  36.30องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561