ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เป็นหนึ่งโครงการใน 17 แห่งของพื้นที่ขยายงานโครงการการหลวงในปี 2548 ซึ่งเดิมเรียกว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านห้วยเป้า" การดำเนินงานเริ่มแรกมี 1 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยเป้า" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ พื้นที่หมู่บ้านห้วยเป้าตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 100 กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงที่ 007 (สายเชียงใหม่-ฝาง) ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอนและพื้นที่สูง พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับความสูงที่ 500 – 600 เมตร คิดเป็นร้อยละ 49.75 ประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ย 23.6 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 1,082 มิลลิลิตร

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561