ประวัติความเป็นมา

          ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายปริญญา ปานทอง) ได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อขอการสนับสนุนรับหมู่บ้านปางยาง ตำบลภูคา จังหวัดน่านไว้เป็นหมู่บ้านในความสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง โดยแจ้งว่าชาวบ้านปางยาง ซึ่งเป็นเผ่าถิ่นและเผ่าลั๊วะ เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของราษฎรพื้นที่สูง โดยรับการพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงวิธีการทำนาจากเดิมที่ทำข้าวไร่เปลี่ยนเป็นการทำนาแบบขั้นบันได สามารถคืนป่าให้อุทยานได้เป็นจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่านได้ประชุมหารือมีมติให้ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการและตลาดให้เกิดการพัฒนาครบวงจรแก้บ้านปางยางต่อไป ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงปางยางได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางยาง มีระดับความสูงตั้งแต่ 200-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศ มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ไหล่เขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ด้านเหนือเป็นหุบเขาของห้วยน้ำคูน โดยไหลไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอปัว ด้านใต้เป็นแนวสันเขาของดอยจอมห้าง อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 23.07 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561