ประวัติความเป็นมา

     ประธานมูลนิธิโครงการหลวงมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนิน “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง” ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  (นายปริญญา ปานทอง) ได้มีหนังสือที่ นน.0005/20111 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2549 ถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง เรื่อง ขอรับการสนับสนุนให้หมู่บ้านปางยางอยู่ในความสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวง ขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการ และการตลาด พื้นที่ดำเนินงาน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปางยาง หมู่ที่ 1 บ้านขุนกูน หมู่ที่ 2 และบ้านน้ำขว้าง หมูที่ 3 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนำเอาองค์ความรู้ของโครงการหลวงที่ประสบผลสำเร็จแล้วมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยางตั้งอยู่ที่บ้านปางยาง หมู่ที่  1  ตำบลภูคา อำเภอปัว  พิกัดที่  WGS84 UTM Zone 47Q  E 709942 N 2116853  การเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ระยะทาง 169 กิโลเมตร ถึงทางแยกทางหลวงหมายเลข 101 เพื่อเดินทางสู่จังหวัดน่านระยะทาง 150 กิโลเมตร ถึงจังหวัดน่าน จากนั้นเส้นทางหมายเลข 1169 ผ่านอำเภอสันติสุขระยะทาง 30 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 1081 ระยะทาง 24 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านปางยางด้านขวาระยะทาง 6 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังบดอัดใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจากเชียงใหม่ 4 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะทาง 380 กิโลเมตร

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562