ประวัติความเป็นมา

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน เริ่มต้นดำเนินงานใน 2 หมู่บ้าน คือบ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 บ้านดินขาว หมู่ที่ 13 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  ต่อมาได้มีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง 8 หมู่บ้านได้แก่  บ้านแม่หงาน บ้านพุยเหนือ บ้านแม่ตูม บ้านเฮาะ บ้านแปะ บ้านกอกน้อย บ้านกองปอด และบ้านพุยใต้ ในชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2) สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบเชิงเขา โดยมีระดับความสูงตั้งแต่ 600 – 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อณุหภูมิเฉลี่ยรายปี 17.56 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561