ประวัติความเป็นมา

          ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางหินฝนได้มีหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวงลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง ขอขยายเขตบริการมูลนิธิโครงการหลวง โดยขอให้ช่วยดูแลการผลิตพืชผักและให้ความรู้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถผลิตได้มีคุณภาพส่งให้โครงการหลวง และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินงานในชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวงปางหินฝน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางหินฝน" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 

 

ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝนตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่ม 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางจากตัวอำเภอแม่แจ่มถึงหมู่บ้านประมาณ 45 นาที และจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 3 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562