ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม

1. การวิจัย

1. การใช้สารเคมีเยอะมาก

2. โรค-แมลง

1. การใช้สารชีวภัณฑ์

2. การปลูกผักแบบประณีต

3. การจัดการธาตุอาหาร

1. ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์

2. การเพิ่มธาตุอาหาร

3. การฝึกอบรมการปลูกผักแบบประณีต

2. การพัฒนาอาชีพ

1. มีรายได้ต่ำ และใช้สารเคมีมาก

1. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพื่อสร้างรายได้

1. การตรวจคัดกรองโลหิต

2. รณรงค์เก็บขยะพิษ

3. การฝึกอบรมการเพาะปลูกที่ดี(GAP)

4. การตรวจรับรองแปลงปลูก(GAP)

5. ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและการเลี้ยงหมูหลุม

6. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลเมืองหนาว

7. ส่งเสริมการปลูกพืชผักส่งจำหน่ายตลาดโครงการหลวง/ตลาดภายนอก

2. สร้างรายได้เสริมจากอาชีพนอกภาคเกษตร

8. ส่งเสริมงานหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพ

3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อยประชาชนยังมีหนี้สิน

2. วัยรุ่นออกไปรับจ้างในตัวเมืองเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนาชุมชน

 1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

2. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

3.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การปลูกพืชใหม่ให้แก่บุคคลที่สนใจทำการเกษตรในพื้นที่

3.จัดการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. เกษตรกรใช้สารเคมีมาก 

1. ส่งเสริมการปลูกพืชระบบใหม่ ลดการใช้สารเคมี

1. จัดกิจกรรมอบรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง

2. รณรงค์เก็บขยะพิษในชุมชน

2. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

3. การทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

4. การทำแผนที่รายแปลง

5. การทำฝายชะลอน้ำ

6. การทำแนวกันไฟ

7. การส่งเสริมการปลูกต้นไม้เร็วแนวเขตพื้นที่กับป่า

8. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1.ไม่มีตลาดรองรับชัดเจน

1. ทำแผนร่วมกับตลาดโครงการหลวง

1. เสริมการปลูกผักที่ได้มาตรฐาน ที่กำหนด

2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด

2. จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการด้านตลาด

3. สร้างโรงคัดบรรจุ/โรงวิเคราะห์สาร

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดน้ำทั้งอุปโภคและบริโภค

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริโภค

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร และระบบการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกร

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร และระบบการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกร

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2559)  , สำนักพัฒนา   



ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2559