ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา กิจกรรม
1. การวิจัย

1.ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

1.นำงานวิจัยเรื่องการจัดการธาตุอาหาร

1.การปรับปรุงบำรุงดิน

2. การพัฒนาอาชีพ

1. ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด   มีรายได้ต่ำ แต่มีการบุกรุกป่า เผา และใช้สารเคมีมาก

1. การปรับปรุงการปลูกข้าวโพด

2. ส่งเสริมการปลูกพืชใหม่เพื่อสร้างรายได้

3. สร้างรายได้เสริมจากเลี้ยงสัตว์

1.ข้าวโพดเหลื่อมถั่วเปลี่ยนข้าวโพดในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นไม้ผล
2. ส่งเสริมการปลูกพืชผักในโรงเรือน
3. การปลูกผักในระบบ GAP
4. การเลี้ยงหมูหลุม
3. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1. ชุมชนยังพึงพาตนเองได้น้อย การออมน้อย หนี้สินมาก เข้าไม่ถึงการบริการ แหล่งทุน

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผนและดำเนินการพัฒนา

2. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร

1. ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

2.ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดตั้งกลุ่มและกองทุน

4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

1. การบุกรุกป่า เผา และใช้สารเคมีมากจากข้าวโพด พื้นที่เสื่อมโทรมจากการใช้พื้นที่ไม่ถูกต้อง

1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

2. ปรับระบบเกษตรและการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม

1. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบกาการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

2. การปลูกป่าชาวบ้าน

3. การปลูกแฝก

4. การฟื้นฟูป่าชุมชน

5. การจัดทำฝาย

6. การลดใช้สารเคมี

7. แนวกันไฟ

8. รณรงค์การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

9. การทำปุ๋ยหมัก

5. การตลาดและโลจิสติกส์

1.ไม่มีช่องทางการตลาดรองรับการประกอบอาชีพ /พึ่งพาพ่อค้าคนกลาง

1.ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ
2. สนับสนุนกลุ่มในการจัดการด้านการตลาด
3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการด้านตลาด

1. ส่งเสริมอาชีพและจัดหาตลาดรองรับ

2. จัดตั้งกลุ่ม/กลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์

3. สร้างโรงคัดบรรจุ/โรงวิเคราะห์สาร

 

6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.พื้นที่ส่วนใหญ่ขาดน้ำทั้งอุปโภคและบริโภค

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

2. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

3. การก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี พ.ศ. 2560 - 2564)  , สำนักพัฒนา ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560