ปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ สถานการณ์/ปัญหา แนวทาง/เป้าหมายกลยุทธ์
1. การวิจัย

1. ปัญหาของการประกอบอาชีพมีการใช้สารเคมีจำนวนมากและไม่ถูกต้อง ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรยังปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการใช้สารเคมีปริมาณและมากไม่ถูกต้อง 

1. สนับสนุนต่อยอดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 1 กลุ่ม 100 ราย 10 ชนิด
2. การพัฒนาอาชีพ

1. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงเหมาะสำหรับปลูกพืช ทั้งเมืองร้อนและเมืองหนาว

2. ชุมชนมีความขยันในการทำมาหากิน มีอาชีพการเกษตร เป็นหลัก

3. ชุมชนมีการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็ว

4. ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านการทำงานร่วมกับโครงการเป็นอย่างดี

5. เกษตรกรมีความตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ และยอมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆในการทำการเกษตร

1. ลดพื้นที่ข้าวโพด ขยายหมู่บ้านพื้นที่ดำเนินการ โดยส่งเสริมปลูกพืชสร้างรายได้ระยะสั้นระยะปานกลางภายใต้ระบบการปลูกเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อมพืชผักในโรงเรือน (GAP) ส่งเสริมปลูกพืชสร้างรายได้ระยะยาว

2. กระจายจำนวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

3. เพิ่มเกษตรได้รับมาตรฐาน GAP 100 ราย 10 ชนิด และไม่พบสารตกค้างในผลผลิต

4. มีสถาบันเกษตรที่สามารถขับเคลื่อนครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน

5. พัฒนาเกษตรกรตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน 30 ราย 30 ฟาร์ม

6. พัฒนาคุณภาพผลผลิตจัดการด้วยกลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม

3. สังคมชุมชน

1. คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีน้อยลง

2. มีผู้นำและคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่และองค์กรเป็นอย่างดี

3. มีค่าวัตถุนิยมที่สูงขึ้น

4. การกระจายส่งเสริม/สนับสนุนแก่เกษตรยังไม่ทั่วถึง

5. มีการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในการเพาะปลูกพืชเพิ่มมากขึ้น

6. เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินทำให้เกิดดินสไลด์คุณภาพดินลดลง

7. ไม่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตร

8. มีการเผาพื้นที่ก่อนการเพาะปลูกพืชการปลูกข้าวโพด

1. สนับสนุนการทำแผนชุมชน การทบทวนแผนชุมชนและการขับเคลื่อนสู่การสนับสนุนและการนำไปใช้ 80% ทั้งหมด 93 โครงการ

2. ส่งเสริมให้มีรวมกลุ่มได้แก่กลุ่มไม้ผล กลุ่มปลูกผัก กลุ่มปลูกพืชไร่ ฯลฯ การจัดตั้งกลุ่มและกองทุนเพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการตนเอง 4 กลุ่ม  และพัฒนาสหกรณ์ ให้อยู่ในระดับ A

3. การกระจายส่งเสริม/สนับสนุนแก่เกษตรอย่างครอบคลุม 8 หมู่บ้าน

4. การพัฒนาเกษตรกรไปสู่เกษตรกรผู้นำ 30 ราย

5. สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ไผ่ สัก ไม้ใช้สอย และไม้ท้องถิ่น 200 ไร่

6. สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก 200,000 กล้า

7. สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม 7 หมู่บ้าน การฟื้นฟูป่า 300 ไร่

8. สนับสนุนให้มีการจัดทำฝายร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่น

9. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา ปริมาณสารพิษตกค้างในกระแสเลือดลดลงร้องละ 25

10. สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

11. จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,000 ไร่

12. ส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 หมู่บ้าน

4. การบริหารจัดการ

1. ทางเข้าพื้นที่การเกษตรขาดการพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซม

   1.1 มีแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่

   1.2 มีแผนชุมชนที่บรรจุความต้องการของชุมชน

2. ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ชัดเจน

3. ขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองการจำหน่ายผลผลิตทางด้านการเกษตร

4. มีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานให้ความร่วมมือในการทำงานในพื้นที่

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  8 แห่ง

2. สนับสนุนการสร้างจุดกระจายน้ำขนาดเล็กในแปลงปลูกพืช 15 แห่ง

3. สร้างอาคารจำหน่ายสินค้าสหกรณ์จัดจ้างเจ้าหน้าที่ 1 แห่ง (สหกรณ์จังหวัด)

4. ปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตร (พัฒนาที่ดิน)

5. วางแผนในการคัดเลือกเกษตรกรผู้นำในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีแปลงสาธิตที่เป็นแบบอย่างที่ดี

6. เตรียมถ่ายโอนงานบางกิจกรรมให้แก่ชุมชนหรือหน่วยงานในท้องถิ่น

 

 

 

ที่มา : แผนกลยุทธ์รายศูนย์ (ปี2560)  , สำนักพัฒนา ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560