การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน 1 หมู่บ้าน1 แผน

1หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

3 หมู่บ้าน

1 แผน

3 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

1 กลุ่ม

22 ราย

1 กลุ่ม

53 ราย

2 กลุ่ม

85 ราย

5 กลุ่ม

140 ราย

3 กลุ่ม

116 ราย

3 กลุ่ม

120 ราย

3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

84 ราย

3 กลุ่ม

97 ราย

3 กลุ่ม

97 ราย

2 กลุ่ม

90 ราย

 

3 กลุ่ม

154 ราย

4. พัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (หมู่บ้าน)         3 หมู่บ้าน  
5 หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)   1 หมู่บ้าน        

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

สหกรณ์การเกษตรขยายผลโครงการขยายผลน้ำแขว่ง จำกัด
สหกรณ์ 73 2,328,195
กลุ่มผู้ปลูกผัก พึ่งตนเอง 22 64,000
กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง พึ่งตนเอง 21 45,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา