การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

2 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

2 กลุ่ม

28 ราย

5 กลุ่ม

143 ราย

5 กลุ่ม

122 ราย

5 กลุ่ม

120 ราย

5 กลุ่ม

170 ราย

5 กลุ่ม

127 ราย

 
3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่วยงาน) 4 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 9 หน่วยงาน 9 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน  

4. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

1 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มผู้ปลูกลำไย

พึ่งตนเอง

35

157,170

กลุ่มผู้ปลูกกาแฟ

วิสาหกิจชุมชน

28

66,460

กลุ่มผู้ปลูกไม้ดอก

พึ่งตนเอง

14

161,000

กลุ่มหัตถกรรม พึ่งตนเอง 15  
กลุ่มสิ่งแวดล้อม พึ่งตนเอง 45  

 

ที่มา : สำนักพัฒนา