การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่ปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)  

7 กลุ่ม

115 ราย

 

7 กลุ่ม

204 ราย

   
3. สนับสนุนกลุ่มเยาวชน (กลุ่ม/ราย)  

1 กลุ่ม

40 ราย

       
4. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน (กลุ่ม)         1 กลุ่ม  
5. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการนำแผนที่ดินรายแปลงไปใช้ประโยชน์ (หมู่บ้าน)         2 หมู่บ้าน  
6. หน่วยงานร่วมแผนบูรณาการ (หน่วยงาน)         4 หน่วยงาน  
7. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)   1 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน  

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มผู้ปลูกผักและไม้ผล บ้านสว้า พึ่งตนเอง 24 120,000
กลุ่มผู้ปลูกผักและไม้ผล บ้านห้วยโทน พึ่งตนเอง 21 450,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา