การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

5 หมู่บ้าน

1 แผน

5 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย) 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

19 ราย

5 กลุ่ม

70 ราย

1 กลุ่ม

18 ราย

1 กลุ่ม

18 ราย

 

3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น (หน่ายงาน)

 

7 หน่วยงาน

 

 

 

   

4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (กลุ่ม)

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

   
5. สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชน (ราย)             40 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือนตำบลปางหินฝน

วิสาหกิจชุมชน

20

329,734

 

ที่มา : สำนักพัฒนา