การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากลุ่มธุรกิจตามมาตรฐานของสหกรณ์ (กลุ่ม/ราย)

4 กลุ่ม

15 ราย

3. ถ่ายทอดความรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ครั้ง/ราย)

1 ครั้ง

31 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา