การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม/ราย)

3 กลุ่ม

50 ราย

5 กลุ่ม

122 ราย

10 กลุ่ม

171 ราย

12 กลุ่ม

160 ราย

10 กลุ่ม

195 ราย

8 กลุ่ม

408 ราย

 
3. การบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน (หน่วยงาน)

7 หน่วยงาน

5 หน่วยงาน

5 หน่วยงาน

5 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน 6 หน่วยงาน  

4. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

 

1 หมู่บ้าน

 

 

 

1 หมู่บ้าน  
5. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ชุมชน)             1 ชุมชน
6. พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง (กลุ่ม/ราย)            

1 กลุ่ม

15 ราย

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือกะเหรี่ยงบ้านแม่ตอละ

วิสาหกิจชุมชน

18

41,635

กลุ่มเตรียมสหกรณ์บ้านปู่คำห้วยแห้ง

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

60

321,200

ที่มา : สำนักพัฒนา