รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน โดยเกษตรกรมีอาชีพทำไร่หมุนเวียน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน  รายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ มาจากด้าน Food Bank (หัวบุกสด )  รองลงมาคือพืชผัก ได้แก่  ฟักทองญี่ปุ่น ถั่วฝักยาว  จำหน่ายตลาดชุมชน/ตลาดข้อตกลง ซึ่งเป็นชนิดพืชที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากสุด ไม้ผล ได้แก่ เสาวรสหวาน และมะละกอ ด้านปศุสัตว์ ได้แก่การเลี้ยงหมู นอกจากนี้มีปลูกข้าวไร่ ข้าวนา การเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน  

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 750,425 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 10,157,759 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี2562 อยู่ที่ 237,942 บาท

 

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563