รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมีรายได้จากการส่งเสริมอาชีพจากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยมีการส่งเสริมปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือนเพื่อจำหน่าย ตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง โดยจะเน้นให้มีการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีและยกระดับให้ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัย ( GAP) พบว่า เกษตรกรมีรายได้จากสาขาพืชผักมูลค่าสูงสุด ชนิดพืชที่สร้างมูลค่ามากสุด คือ พริกหวาน  รองลงมาเป็นสาขาไม้ผล และไม้ดอก

      จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วยปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 2,082,232 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 9,994,177 บาท ในปีงบประมาณ 2562 และในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 1,155,897 บาท

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563