รายได้

รายได้จากการส่งเสริม


     การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการเพิ่มมูลค่าจากฐานความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือน มีการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนโดยการส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผักในและนอกโรงเรือน รวมถึงการส่งเสริมด้านไม้ผล ปศุสัตว์ และหัตถกรรม ซึ่งจากการส่งเสริมพบว่ารายได้หลักของเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมาจากพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศลูกท้อ พริกแดง พริกหวานสีแดง และมะเขือเทศโทมัส รองลงมาเป็นรายได้ที่มาจากไม้ผล ได้แก่ เคปกูสเบอรี่ และเสาวรสหวาน อีกทั้งยังมีรายได้บางส่วนมากจากการปลูกกาแฟ หัตถกรรม (ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ชุดแซก ไหมประดิษฐ์ และผ้าชิ้น) รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายลูกสุกร โดยมีการจำหน่ายผ่านตลาดชุมชนมากที่สุด รองลงมาเป็นตลาดข้อตกลง และตลาดโครงการหลวง 

     จากข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงปีงบประมาณ 2557 - 2562 พบว่ามีแนวโน้มรายได้จากการส่งเสริมเพิ่มสูงขึ้นจาก 1,690,869 บาทในปีงบประมาณ 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 8,591,323 ในปีงบประมาณ 2562 โดยในปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลรายได้จากการส่งเสริมข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2562 อยู่ที่ 2,153,995 บาท

 

ที่มา : กลุ่มงานตลาด สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563