แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,893,000
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
81,000
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
377,500
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,379,300
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,830,800

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
 1. กรมส่งเสริมการเกาตร (ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
   
 1. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยอำเถออมก๋อย
   
 1. ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่
   
 1. กรมปศุสัตว์
   
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 เชียงใหม่)
   
 1. สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
46 3,663,500
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   3,890,986
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562