แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
1,893,000 969,650
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
81,000 201,080
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
377,500 617,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 1,126,400
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,379,300 1,416,550
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,830,800 4,330,680

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
  48,900
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
  8,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  989,100
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  37,300
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัมนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
3,830,800 3,129,800
รวมงบประมาณ  หน่วยงาน 3,830,800 4,330,680 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563