แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
753,490
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
71,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
330,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
9,075,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,296,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 11,526,190

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดน่าน
5 56,400
  1. กรมชลประทาน
1 8,735,000
  1. ศูนย์วิจัยข้าวแพร่/กรมการข้าว
5 85,000
  1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
1 240,000
    5.  กรมหม่อนไหม 2 26,000

    6.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน

4 47,160
    7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง) 2 23,750
    8. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน 2 45,000
    9. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ 5 36,000

    10.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

35 2,231,880
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน   11,526,190
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562