แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
753,490  499,850
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
71,000  218,650
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
330,000 378,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
9,075,000 97,300
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,296,700 1,599,012 
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 11,526,190  2,792,812

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
8,735,000  
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
56,400 96,582 
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน)
47,160  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
23,750  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวแพร่)
85,000  95,000
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่)
36,000  
 1. กรมหม่อนไหม
26,000 7,000
 1. กรมป่าไม้
  140,000
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
240,000 37,300
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  32,030
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,231,880 2,345,900
รวมงบประมาณ 10 หน่วยงาน 11,526,190 2,792,812
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563