การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2 แผน

2 หมู่บ้าน

3 แผน

3 หมู่บ้าน

  5 หมู่บ้าน
2. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ (กลุ่ม) 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม    

3. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (หมู่บ้าน/ราย)

3 หมู่บ้าน

3 หมู่บ้าน

3 หมู่บ้าน

3 หมู่บ้าน

3 หมู่บ้าน

  40 ราย

4. หมู่บ้านสะอาด (หมู่บ้าน)

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

4 หมู่บ้าน

   

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนดอยละเบ้ายา วิสาหกิจชุมชน 12 19,950
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลอดภัยคุณภาพสูงบ้านวังตาว วิสาหกิจชุมชน 20 7,000
กลุ่มผู้ปลูกเงาะ พึ่งตนเอง 48 12,000

 

ที่มา : สำนักพัฒนา