การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

การดำเนินงานด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน


การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559 2560
1. สนับสนุนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนชุมชนไปสู่การปฏิบัติ (แผน/หมู่บ้าน)        

1 แผน

1 หมู่บ้าน

1 แผน

1 หมู่บ้าน

2.ส่งเสริมการทำแผนชุมชน และขับเคลื่อนการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

   

     2.1 จัดทำแผน

 

 

1 ครั้ง

1 ครั้ง

   

     2.2 ได้รับงบสนับสนุนจากอบต/หน่วยงาน

- กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ประดู่หางดำ สุกร

- กรมป่าไม้ จัดทำแนวกันชน

- กรมชลประทาน ก่อสร้างระบบน้ำ

- กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ประดู่หางดำ

- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อบาดาล

- กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ประดู่หางดำ สุกร

- กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ประดู่หางดำ สุกร

   

3. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมบูรณาการร่วมกับชุมชน (ครั้ง)

 

 

 

 

3 ครั้ง  

4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มในชุมชน (กลุ่ม/ราย)

 

- จัดงานวันพ่อ ผู้เข้าร่วม 100 ราย

 

 

- จัดงานวันพ่อ ผู้เข้าร่วม 50 ราย

- จัดงานวันปีใหม่ม้ง ผู้เข้าร่วม100 ราย

- จัดงานวันพ่อ ผู้เข้าร่วม 50 ราย

- จัดงานวันปีใหม่ม้ง ผู้เข้าร่วม100 ราย

- จัดกิจกรรมวันแม่ 100 ราย

3 กลุ่ม  

การรวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

สถานะกลุ่ม

สมาชิก

เงินทุนของกลุ่ม

กลุ่มเตรียมสหกรณ์โครงการขยายผลฯป่ากล้วย

กลุ่มเตรียมสหกรณ์

58

498,321

กลุ่มผู้ปลูกผักขยายผลฯป่ากล้วย

พึ่งตนเอง

26

88,864

กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล

พึ่งตนเอง

22

50,160

 

ที่มา : สำนักพัฒนา