แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
709,750 725,850
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
98,900 388,580
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1,146,300 575,150
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
20,000 50,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,119,400 1,698,200
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,094,350 3,437,780

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
43,600 43,600
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร
13,250 9,250
 1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เตี๊ย)
234,800 118,200
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,743,900 3,149,150
รวมงบประมาณ  หน่วยงาน 3,094,350 3,437,780 
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563