แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
709,750
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
98,900
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
1,146,300
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
20,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,119,400
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 3,094,350

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เตี๊ย)
7 234,800
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร
3

13,250

  1. กรมปศุสัตว์
4 43,600
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
2 45,000

    6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

45 2,743,900
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   3,094,350
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562