แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,316,750
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
799,330
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
574,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11,882,099
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,516,400
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 17,088,579

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร)
4 150,000
  1. กรมประมง
3 193,100
  1. กรมหม่อนไหม
2 30,000
  1. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
5 109,800
  1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร
2 180,000
    6. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร 2 152,500
    7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง) 2 11,750
    8. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร 6 354,940
    9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 3 46,212
    10. เทศบาลคลองลานพัฒนา 15 11,010,200
    11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล 3 301,000
    12. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต 8 771,958
    13. สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร 3 601,819
    14. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร 3 152,500
    15. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตาก 2 15,000

    16.  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

1 66,600
    17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำพงเพชร 1 42,800
    18. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 29 2,898,400
รวมงบประมาณ 18 หน่วยงาน   17,088,579

 

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562