แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
2,316,750 428,600  
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
799,330  271,175 
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
574,000 665,500
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
11,882,099 6,062,700
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,516,400 1,576,340
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 17,088,579 9,004,315

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมพัฒนาที่ดิน (สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร)
601,819  
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร)
354,940 354,940
 1. กรมประมง
193,100  
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร)
152,500  
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร)
109,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง))
11,750  
 1. กรมการข้าว (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร)
150,000 35,000
 1. กรมหม่อนไหม
30,000 1,500
 1. กรมหม่อนไหม (ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดตาก)
15,000  
 1. กรมทรัพยากรน้ำ
  6,022,700
 1. กรมวิชาการเกษตร (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพิจิตร)
152,500  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร)
42,800  
 1. กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร)
46,212  
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร)
180,000 117,000
 1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร)
66,600  
 1. เทศบาลคลองลานพัฒนา
11,010,200  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล
301,000  
 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
771,958  
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,898,400  2,473,175 
รวมงบประมาณ 17,088,579 9,004,315

 

 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563