การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บีเค 33, พีที-สเตร็บโต, พีที-เมทา และน้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชผัก พืชผัก

- พันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่

- การจัดการศัตรูพืชในการปลูกพืชผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

- การจัดการธาตุอาหารในการปลูกผักสำคัญของพื้นที่ (คอส คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง)

ไม้ผล องุ่น

- การใช้จิบเบอเรลลิคแอซิด (GA3) ในการปลิดผลองุ่น พันธุ์ Beauty Seedless

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-สแตร็บโต และพีที-เมทา

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย