การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ไม้ดอก ปทุมมา,กระเจียว - การปลูกปทุมมา และกระเจียวเพื่อเป็นไม้ตัดดอกและการผลิตหัวพันธุ์   
Foodbank การฟื้นฟูฯ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี10 และพีที-บี 15

  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชไร่ ข้าว - การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า

- การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างลำต้นใหม่

- แนวทางการประเมินและเฝ้าระวังการระบาดของโรค และแมลงศัตรูกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งเสริม

Food bank การฟื้นฟูฯ

- องค์ความรู้ในการขยายพันธุ์และผลิตพืชท้องถิ่นเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ได้แก่ มะแตก และตีนฮุ้งดอย

ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี10 และพีที-บี15
  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืช (กาแฟอราบิก้า)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าวโพด - การปลูกข้าวโพดร่วมกับพืชตระกูลถั่วโดยไม่เผาเศษพืช
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียว (B10)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย