การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-ไตรโค, พีที - บีเค33, พีที - บี10, พีที - บี15, พีที - สเตร็บโต ,พีที - บี10, พีที - เมทา, พีที - เบ็บ และน้ำหมักสมุนไพร 4 สูตร

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี10, พีที-บี15, พีที-สเตร็บโต, พีที-เมทา และ พีที-เบ็บ
  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพือเพิ่มผลผลิตและคุรภาพพืช (ข้าวนา, ข้าวไร่, ข้าวโพด)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวแห้ง (B10)
  ธาตุอาหาร - สูตรปุ๋ยเพื่อผลผลิตและคุณภาพพืช (ข้าวไร่)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย