การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

   


การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ปีงประมาณ 2560

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
พืชไร่ ข้าว - การปลูกข้าวต้นเดี่ยวภายใต้ระบบนาน้ำน้อย
ไม้ผล อโวคาโด - การผลิตต้นกล้าอโวคาโด (การเพาะเมล็ดและการเปลี่ยนยอดพันธุ์)
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา
Foodbank การฟื้นฟูฯ - การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวคามหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุนชน
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- การผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถทำเองได้ (การขยายเชื้อราด้วยหัวเชื้อสด) ได้แก่ เชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อรา  Metarhizium anisopliae

- การผลิตชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-ไตรโค, พีที-บีเค33, พีที-บี 15 และพีที-สเตร็บโต

  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟอราบิก้า

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ปีงประมาณ 2559

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที
พืชเครื่องดื่ม กาแฟอราบิก้า - การปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้ร่มเงา
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร - ชีวภัณฑ์เกษตรสำหรับป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ได้แก่ พีที-บี15 และพีที-สเตร็บโต
  สูตรปุ๋ย - สูตรปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุรภาพพืช (กาแฟอราบิก้า)

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ปีงประมาณ 2558

กลุ่ม/ชนิด/ประเภท หัวข้อ/โครงการ องค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปัจจัยการผลิต ชีวภัณฑ์เกษตร

- ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคหลังการเก็บเกี่ยว (ผลเน่า) B15

- ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคเหี่ยวเขียว (B10)

 

 

ที่มา : สำนักวิจัย