ทรัพยากรดิน

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงสบเมย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินกลุ่มชุดดินที่ 62 มากถึงร้อยละ 98.6 เป็นพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ รองลงมาอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 35C กลุ่มชุดดินที่ 33B กลุ่มชุดดินที่ 35B และกลุ่มชุดดินที่ 29B ตามลำดับ และพื้นที่ส่วนใหญ่ มีระดับการชะล้างพังทลายของดินในระดับน้อยสำหรับพื้นที่สูง ร้อยละ 93.28 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง มีซากดึกดำบรรพ์มากมาย

 

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย


คลิกเพื่อขยาย

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขงมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 78.6 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1B พื้นที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทำลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใช้ที่ดินรูปแบบอื่น คิดเป็นร้อยละ 10.6รองลงมาอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 ตามลำดับ

อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำสาละวิน ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำยวมตอนล่าง และลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสาละวินตอนบน มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ แม่น้ำยวม ห้วยแม่ลามาหลวง และห้วยแม่ปัว

 

 

 


คลิกเพื่อขยาย


คลิกเพื่อขยาย
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 97,079.60 ไร่ (ร้อยละ 85.79) และพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตวนอุทยาน 16,080.89 ไร่ (ร้อยละ 14.21) ดังตารางที่ 1 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ  92.66 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ  (โซน E) ร้อยละ 7.21 ดังตารางที่ 2    

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

วนอุทยาน

25.73

16,080.89

14.21

น้ำตกกลอโค๊ะ

10.38

6,489.68

5.73

น้ำตกห้วยแม่แสด

15.32

9,572.47

8.46

ไม้สักใหญ่

0.03

18.75

0.02

ป่าสงวนแห่งชาติ

155.33

97,079.60

85.79

ป่าท่าสองยาง

3.96

2,474.72

2.19

ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

137.25

85,782.06

75.80

ป่าสาละวิน(ป่าซาลวิน)

14.12

8,822.81

7.80

รวม

181.07

113,165.69

100.00

 

ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง สบเมย

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยล

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่เกษตรกรรม (โซน A)

-

-

-

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

167.77

104,856.87

92.66

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

13.05

8,154.39

7.21

นอกขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ

0.25

154.43

0.14

รวม

181.07

113,165.69

100.00

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         มุ่งเน้นการนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงที่ ข้อมูลและแผนชุมชน มาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของสถาบัน อันได้แก่ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ด้านการผลิตและการตลาด และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบนพื้นที่สูง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

60,000 กล้า

114 คน

60,000 กล้า

314 คน

80,000 กล้า

159 คน

55,000 กล้า

265 คน

80,000 กล้า

220 คน

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด  

 

4 ตัน

2 บ้าน

 

4 คน

10คน

 

7 ตัน

2 บ้าน

 

6คน

5คน

 

10 ตัน

-

 

10คน

-

 

8 ตัน

-

 

18 คน

-

 

14 ตัน

-

 

34 คน

-

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

   3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 

 

-

1 บ้าน

210 ไร่

 

 

-

500 ต้น 114 คน

114 คน

28 คน

 

 

-

 

-

1 บ้าน

 

 

-

-

30 ไร่ 4 คน

 

 

1 บ้าน

 

-

 

-

 

 

10 ไร่ 116 คน

-

 

-

 

 

1 บ้าน

 

-

 

-

 

 

70 ไร่ 49 คน

-

 

-

 

 

-

 

-

 

3 บ้าน

7 ราย

 

 

-

 

-

 

40 ไร่

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

10 กม.

49คน

10 กม.

51คน

7 กม.

43คน

10 กม.

49 คน

12 กม.

38 ราย

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

-

-

ราย

100

-

-

ราย

100

ราย

100

6. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

-

-

-

-

1 แห่ง

1 บ้าน

1 แห่ง

1 บ้าน

1 แห่ง

1 บ้าน

7. การจัดทำฝายชะลอน้ำ

-

-

-

-

11 ฝาย

72คน

20 ฝาย

180คน

8 ฝาย

48 คน

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561