ทรัพยากรดิน

           โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโรงการหลวงห้วยเขย่ง กลุ่มชุดดินแบ่งเป็นกลุ่มดินกว้าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันเชิงซ้อน ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาที่มีความลาดชันมากกว่า 35 % เป็นดินลึกและตื้น ลักษณะดินและความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกันตามแต่ชนิดของหินต้นกำเนิด มีเศษหินก้อนหินหรือหินพื้นโผล่ ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ต่างๆ มักมีการทำไร่เลื่อนลอยที่ขาดการอนุรักษ์ ร้อยละ 70.5 พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับการชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลางสำหรับพื้นที่สูง คิดเป็นร้อยละ 51.2 ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นหินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินปูน และหินภูเขาไฟ ส่วนใหญ่ถูกแปรสภาพ

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง


คลิกเพื่อขยาย

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A พื้นที่ยังคงสภาพป่าสมบูรณ์ที่ปรากฏอยู่ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งจำเป็นจะต้องสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และ เป็นทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 53.35 รองลงมาเป็นชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีลักษณะทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกิจกรรรมการทำป่าไม้ และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อยละ 13.83 อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก ลุ่มน้ำหลักลุ่มน้ำแม่กลอง มีแหล่งน้ำผิวดินที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยประจำไม้ ห้วยป่าไร่ และห้วยเขย่ง

 


คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

ครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ178,006.07 ไร่ ร้อยละ 68.36 แบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ร้อยละ 62.62 และอุทยานแห่งชาติร้อยละ 5.74 และพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 75,409.56 ไร่ ร้อยละ 28.96 แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเขย่ง 66,010.63 ไร่ ร้อยละ 25.35 และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก 9,398.94 ไร่ ร้อยละ 3.61 และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) ร้อยละ 73.38 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 26.62

ตารางที่ 1 พื้นที่ป่าอนุรักษ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

ป่าสงวนแห่งชาติ

120.66

75,409.56

28.96

ป่าเขาช้างเผือก

15.04

9,398.94

3.61

ป่าห้วยเขย่ง

105.62

66,010.63

25.35

อุทยานแห่งชาติ

284.81

178,006.07

68.36

เขาแหลม

23.92

14,952.65

5.74

ทองผาภูมิ

260.89

163,053.42

62.62

ไม่มีข้อมูล

11.15

6,967.56

2.68

รวม

416.61

260,382.89

100.00


ตารางที่ 2 การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
ห้วยเขย่ง

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

พื้นที่

ร้อยละ

ตารางกิโลเมตร

ไร่

พื้นที่อนุรักษ์ (โซน C)

305.70

191,065.05

73.38

พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน E)

110.91

69,317.84

26.62

รวม

416.61

260,382.89

100.00

คลิกเพื่อขยาย

 

คลิกเพื่อขยาย

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน ได้แก่ ต้นการบูร ต้นจันทน์ทองเทศน์ ไผ่หวาน ไม้ยืนต้น ไม้ท้องถิ่น  และไม้ใช้สอยอื่นๆ สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก สนับสนุนการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำฝาย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้สารเคมีและลดการเผา สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และส่งเสริมการจัดทำแผนที่ดินรายแปลงและปรับระบบการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงาน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

ปี

2555

ปี

2556

ปี

2557

ปี

2558

ปี

2559

รวม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

50,000 กล้า

10 ราย

50,000 กล้า

10 ราย

50,000 กล้า

10 ราย

80,000 กล้า

10 ราย

50,000 กล้า

10 ราย

280,000 กล้า

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

1 หมู่บ้าน

10 ตัน

25 ราย

20 ลิตร

1 หมู่บ้าน

10 ตัน

25 ราย

20 ลิตร

1 หมู่บ้าน

10 ตัน

25 ราย

40 ลิตร

2 หมู่บ้าน

10 ตัน

25 ราย

50 ลิตร

2 หมู่บ้าน

20 ตัน

30 ราย

200 ลิตร

7 หมู่บ้าน

60 ตัน

130 ราย

330 ลิตร

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

        (ไร่ / ราย)

 

  3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

        (ต้น/ไร่/ราย)

 

157 ไร่

300 ราย

 

1,000 ต้น

10 ไร่

5 ราย

 

-

 

 

-

 

157 ไร่

300 ราย

(ปลูกซ้ำที่เดิม)

1,000 ต้น

10 ไร่

5 ราย

 

10 ไร่

500 ราย

 

2,500 ต้น

7 ไร่

5 ราย

 

-

 

 

1,400 ต้น14 ไร่

5 ราย

 

167 ไร่

1,100 ราย

 

5,900 ต้น/

41 ไร่

20 ราย

4. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

  

1 ครั้ง

100 ราย

1 ครั้ง

100 ราย

1 ครั้ง

100 ราย

1 ครั้ง/

100 ราย

1 ครั้ง/

100 ราย

5 ครั้ง

500 ราย

5. สนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

-

-

-

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

1 แห่ง

1 หมู่บ้าน

2 แห่ง

2 หมู่บ้าน

6. กิจกรรมสนับสนุนขุดลอกฝาย

1 ครั้ง

200 ราย

-

-

1 ครั้ง

300 ราย

2 ครั้ง

400 ราย

4 ครั้ง

900 ราย

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561