ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ และสังคม

      โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 4,532 ครัวเรือน และจำนวนประชากรทั้งหมด 10,097 คน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยพืชหลักได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวไร่ ยางพารา ไม้ผล และปลูกพืชท้องถิ่น และเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอื่นๆ

 ตารางที่พื้นที่รับผิดชอบ จำนวนครัวเรือน และจำนวนประชากรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

พื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด 

ชาติพันธุ์

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ระดับการพัฒนา
  1. บ้านท่ามะเดื่อ

1

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

คนไทยภาคเหนือ,คนไทยภาคกลาง,พม่า

420

1,061

C
  1. บ้านปากลำปิล๊อก

2

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

คนไทยภาคเหนือ,คนไทยภาคกลาง.มอญ

458

1,058

C
  1. บ้านห้วยเขย่ง

3

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

มอญ,พม่า,กะเหรี่ยง

300

609

B
  1. บ้านประจำไม้

4

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

พม่า,มอญ,คนไทยภาคกลาง

458

1,183

C
  1. บ้านไร่ป้า

5

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

กะเหรี่ยง,พม่า,คนไทยภาคกลาง

267

816

B
  1. บ้านไร่

6

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

คนไทยภาคกลาง.มอญ.พม่า.กะเหรี่ยง

1,522

2,187

C
  1. บ้านห้วยปากคอก

7

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

กะเหรี่ยง.พม่า.คนไทยภาคกลาง

603

1,706

C
  1. บ้านเตาถ่าน

7

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

พม่า,มอญ

92

398

C
  1. บ้านวังน้ำเขียว

7

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

พม่า,คนไทยภาคกลาง

50

180

C
  1. บ้านรวมใจ

8

ห้วยเขย่ง

ทองผาภูมิ

กาญจนบุรี

คนไทยภาคกลาง,คนไทยภาคเหนือ

362

899

C

รวม

4,532

10,097

 


คลิกเพื่อขยาย

 

ที่มา : สำนักพัฒนา , สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562