จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2559 - 2561 จำนวน 8,788 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 1,311 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การจัดการถ่ายทอดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผัก การผลิตไม้ผล การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การอบรมเกษตรกรเรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตข้าว การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดิน  การส่งเสริมหัตถกรรม เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562