จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอด


     การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา/ประชุม การศึกษาดูงาน การติดตามให้คำแนะนำ/เยี่ยมเยียน การจัดงานและกิจกรรมต่างๆ / ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  สะสมตั้งแต่ปี 2560 - 2562 จำนวน 1,945 ราย (แบบนับซ้ำ) และในปีงบประมาณ 2563 (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562) มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดแล้วจำนวน 523 ราย (แบบนับซ้ำ) โดยกิจกรรมในการถ่ายทอดจะประกอบด้วย การติดตามแนะนำการดูแลพริกหวาน ติดตามการสร้างโรงเรือนปลูกผัก การติดตามให้คำแนะนำการดูแลองุ่น การตัดแต่งยอดองุ่น การดูแลต้นพืชและอาโวคาโด การแนะนำการปลูกฟักทองญี่ปุ่น ติดตามการปลูกผักสลัดในโรงเรือน  แนะนำการดูแลแตงกวาญี่ปุ่น ติดตามใหคำแนะนำการดูแลต้นท้อ ติดตามให้คำแนะนำการดูแลมะเขือเทศเชอรี่ และมะเขือเทสโทมัส ติดตามให้คำแนะนำการปลูกและดูแลเสาวรส เป็นต้น

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563