ประวัติความเป็นมา

     ผู้แทนของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาวทำหนังสือเรื่อง ขอรับการช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการหลวงต่อประธานมูลนิธิโครงการหลวง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยขอให้เข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกกะหล่ำปลีเป็นพืชหลัก และมีการใช้สารเคมีจำนวนมากมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรได้รับอันตรายเสียชีวิตไปแล้วหลายคนและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาได้เข้าไปทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น จากการสำรวจเบื้องต้นสำนักพัฒนาให้ข้อคิดเห็นสมควรเข้าไปช่วยเหลือในลักษณะ “โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยน้ำขาว” เพื่อให้ความรู้แก่ราษฎรในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามองค์ความรู้ของโครงการหลวง ได้แก่ พืชผัก พืชไร่ และไม้ผลกึ่งเขตหนาว การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านสังคม ได้แก่ การรวมกลุ่ม และสนับสนุนกลุ่มให้เข้าถึงแหล่งทุนและแหล่งตลาด

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาวตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 439 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 7 นาที ถนนหมายเลข 11 อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 367 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 17 นาที ถนนหมายเลข 11 และถนนยันตรกิจโกศล อยู่ห่างจากตำบลเข้กน้อย ระยะทาง 9.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 17 นาที อยู่ห่างจาก อำเภอเขาค้อ ระยะทาง 52.9 กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที ถนนหมายเลข 2196 และอยู่ห่างจาก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง และคอนกรีตทั้งหมด

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน  เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562