ประวัติความเป็นมา

          ผู้แทนของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหนังสือเรื่อง ขอรับการช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการหลวง ต่อประธานมูลนิธิโครงการหลวง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 โดยขอให้เข้าไปช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกรมีการปลูกกะหล่ำปลีเป็นพืชหลัก และมีการใช้สารเคมีจำนวนมากมาเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรได้รับอันตรายเสียชีวิตไปแล้วหลายคนและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ในระยะที่ผ่านมามีหน่วยงาน/องค์กรบางแห่งได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรแล้ว ซึ่งสืบเนื่องมาจากการที่ทางตัวแทนหมู่บ้านได้ยืนหนังสือถึงพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ องคมนตรี ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน2553 โดยยื่นเอกสารขอรับความรู้ในการพัฒนาพื้นที่บ้านห้วยน้ำขาว ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การกำจัดศัตรูพืช และหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง ฯพณฯได้ติดตามเรื่องคณะทำงานติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลเข็กน้อย เกี่ยวกับเรื่อง ปัญหาสิทธิการครอบครองที่ดินที่เกิดข้อพิพาทระหว่างราษฎรชาวม้งตำบลเข็กน้อย จำนวน 11 หมู่บ้านกับ กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 3 กรมธนารักษ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารตำบลเข็กน้อย แจ้งเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงพื้นที่เกษตรเพื่อทำนาแบบขั้นบันได และปรับปรุงพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยฯฯพณฯได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553 ขอให้จังหวัดมีบัญชาให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยให้คำนึงถึงส่วนรวม เพื่อให้เป็นประโยชน์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในระยะยาว ต่อมาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 พลเอกนิพนธ์ ภารัญนิตย์ ได้เดินทางเข้าไปตรวจเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านห้วยน้ำขาว ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของราษฎร และชี้แจงกับราษฎรว่า จะขอให้โครงการหลวงเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไป ขณะนี้ทางหมู่บ้านห้วยน้ำขาวได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว” จากสำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้ว เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2554 โดยเป็นกลุ่มชุมชนที่ประกอบอาชีพการเกษตรทำนาขั้นบันได ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีนายเงี่ยป๋อ  ลีปรีชา เป็นประธานกลุ่มฯ ขณะนี้ได้เริ่มกิจกรรมทำนาขั้นบันไดพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ สมาชิกจำนวน 20 ราย  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขาว มีระดับความสูงตั้งแต่ 600-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ภูมิประเทศ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.47 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.28 องศาเซลเซียส

 

 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561