ประวัติความเป็นมา

     ตามที่หมู่บ้านน้ำเคิมและองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านได้มีหนังสือลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 มีความประสงค์ขอรับสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่โครงการหลวงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน้ำเคิม ตามการเรียกร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทางนายอำเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงเข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิโครงการหลวง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เพื่อทำการวิเคราะห์พื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเบื้องต้นและได้ก่อตั้งโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิมขึ้นในปี 2553 และเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม ในปี 2559  

 

ที่ตั้งโครงการ

     สำนักงานโครงการพัฒนาพื้ที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน พิกัดที่ X 652830 Y 2002180 อยู่ห่างจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 56 นาที อยู่ห่างจากจังหวัดน่าน ระยะทาง 114 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 23 นาที อยู่ห่างจากอำเภอนาหมื่น ระยะทาง 27 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 52 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง คอนกรีตและถนนลาดยาง

 
 
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562