ประวัติความเป็นมา

          บ้านน้ำเคิม เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ และมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์  มีลำห้วยน้ำเคิมไหลผ่านในคาบหุบเขา ต่อมาได้มีนายบัง ขันจอย ชาวบ้านห้วยเลิศ ตำบลนางพญาไทย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำชาวบ้านเข้ามาอยู่ประมาณสิบกว่าหลังคาเรือน เมื่อประชากรมากขึ้นทางการเห็นสมควรตั้งเป็นหมู่บ้าน โดยยึดหลักเอาลำห้วยน้ำเคิมเป็นชื่อหมู่บ้าน (บ้านน้ำเคิม) ซึ่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิมเกิดจากความประสงค์ของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ขอสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่โครงการหลวงในพื้นที่เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับราษฎร บ้านน้ำเคิม ตามการเรียกร้องขอมาจากประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านทางนายอำเภอนาหมื่น และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านยังมีความยากจน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ซึ่งมีรายได้น้อย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายผลกันต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความยั่งยืนบนวิถีชีวิตพอเพียง  ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจึงเข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากมูลนิโครงการหลวง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เพื่อทำการวิเคราะห์พื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนในเบื้องต้นและดำเนินการเป็นพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงต่อไป การดำเนินงานเริ่มแรกมี 1 หมู่บ้าน คือบ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน  ต่อมามีการขยายงานไปยังกลุ่มบ้านใกล้เคียง 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 2 บ้านปิงใน หมู่ที่ 3 บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5 บ้านน้ำลีใต้ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำแพะ หมูที่ 6 บ้านน้ำทา หมู่ที่ 9 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำเคิมได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น"โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเคิม" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีระดับความสูงตั้งแต่ 100-1,300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลำห้วยแม่มะลอไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขากว้าง อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี 24.57 องศาเซลเซียส

 
 
 
 
 
 
 
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561