ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 มะเขือเทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น 9 4.50
2560 แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน 27 45.66
2561 แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศเชอรี่ พริกหวาน เสาวรส 54 44.2

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561