ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 เสาวรส องุ่น กาแฟ 40 134.38
2559 องุ่น กาแฟ 13 45.44
2560 องุ่น กาแฟ 21 69.75
2561 องุ่น กาแฟ 23 26.50

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561