ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 เสาวรส องุ่น กาแฟ 40 134.38
2559 องุ่น กาแฟ 13 45.44
2560 องุ่น กาแฟ 21 69.75
2561 องุ่น กาแฟ 23 26.50
2562 องุ่น กาแฟ 3 3.25

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562