ประวัติความเป็นมา

          พื้นที่บ้านปางมะโอในปัจจุบันแต่เดิมเป็นพื้นที่ป่า ไม่มีบ้านเรือนที่คงทนถาวร  ต่อมาชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยโจ้และกาแกด ได้เข้ามาปลูกเมี่ยงเพื่อนำไปบริโภค ซึ่งจะมีการสร้างที่พักหรือกระท่อมไว้  เรียกว่า  “ป๋าง” หรือปาง หลังจากนั้นชาวบ้านพื้นราบและคนเมือง ซึ่งมาจากอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาซื้อสวนเมี่ยงจากชาวลั๊วะ และได้ตั้งถิ่นฐานอย่างคงทนถาวรขึ้น ต่อมาจึงชักชวนญาติมิตรเข้ามาอาศัยจำนวนมากขึ้นและสามารถก่อตั้งเป็นหมู่บ้านได้ ในปีพ.ศ.  2476  ที่มาของชื่อหมู่บ้าน คำว่า “ปางมะโอ” สันนิษฐานมาจาก 2 คำคือ “ปาง” มาจากที่เคยมีชาวลั๊วะ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ก่อน ซึ่งเรียกที่ตั้งที่อยู่อาศัยอย่างไม่ถาวรนี้ว่า “ปาง” หรือ “ป๋าง” และคำที่ 2 มาจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกว่า ครูบาศรีวิชัย ได้มาสร้างพระธาตุ โดยนำลูกส้มโอทองคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มะโอคำ” ตามภาษาพื้นเมือง มาฝังไว้บริเวณใต้พระธาตุ ต่อมา คำว่า “มะโอคำ” จึงเพี้ยนมาเป็น หมู่บ้านปางมะโอ ได้มีการผสมผสานของกลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยซึ่งเป็นชาวลั๊วะในพื้นที่ใกล้เคียง   ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงปางมะโอ ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงปางมะโอ" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3) การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้ มีสำนักงานตั้งอยู่หมู่บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง

         
 

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561