ประวัติความเป็นมา

          พื้นที่บ้านปางมะโฮเดิมเป็นพื้นที่ป่า ไม่มีบ้านเรือนที่คงทนถาวร  ต่อมาชาวไทยภูเขาเผ่าลั๊วะได้เข้ามาปลูกเมี่ยงเพื่อนำไปบริโภค หลังจากนั้นชาวบ้านพื้นราบและคนเมืองได้เข้ามาซื้อสวนเมี่ยงจากชาวลั๊วะ และได้ตั้งถิ่นฐานอย่างคงทนถาวรขึ้น ได้ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านในปีพ.ศ.  2476  ที่มาของชื่อหมู่บ้าน คำว่า “ปางมะโอ” สันนิษฐานมาจาก 2 คำคือ “ปาง” มาจากที่เคยมีชาวลั๊วะ เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ก่อน และคำที่ 2 มาจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่บอกว่า ครูบาศรีวิชัย ได้มาสร้างพระธาตุ โดยนำลูกส้มโอทองคำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “มะโอคำ” ตามภาษาพื้นเมือง มาฝังไว้บริเวณใต้พระธาตุ ต่อมา คำว่า “มะโอคำ” จึงเพี้ยนมาเป็น หมู่บ้านปางมะโอ เมื่อปี พ.ศ. 2549  มูลนิธิโครงการหลวงได้สนับสนุนให้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ดำเนินการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับชุมชน และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินงานพัฒนาการเกษตรควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนครอบคลุมหมู่บ้านในอำเภอเชียงดาว

         
ที่ตั้งโครงการ

     โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านปางมะโอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด E 489863  พิกัด N 2131539 อยู่ห่างจากอำเภอเชียงดาวระยะทาง 22 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 46 นาที โดยเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดคอนกรีตจากปากทางถนนเส้นหลักเข้าถึงโครงการพัฒนาพื้นที่สูงเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที และอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 73 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 45 นาที เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง

 

 

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562