ประวัติความเป็นมา

     วันที่ 10 เมษายน 2548 ได้มีหนังสือถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด เรื่องขอขยายพื้นที่งานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรหมู่บ้านผาแตกมีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยขอให้ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดเข้าไปช่วยเหลือในการขยายงานส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านผาแตก เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต หัวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด ได้ทำหนังสือถึง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินงานภายใต้ชื่อ "โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก" ต่อมาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562