ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา      

          หมู่บ้านผาแตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยมีผู้อพยพมาจากสวนปู่เทิ่มหรือปางปู่เทิ่ม เนื่องจากมีผู้คนอาศัยอยู่มากต้องแย่งกันทำมาหากินและมีคนเจ็บป่วยล้มตายด้วยสาเหตุไข้ทรพิษ หรือโรคห่า จึงต้องย้ายถิ่นฐานแห่งใหม่และได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านผาแตกแห่งนี้ ในปี 2548 เริ่มแรกดำเนินงาน 1 หมู่บ้าน คือบ้านผาแตก หมู่ที่ 10 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้ขยายงานไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน 5 กลุ่มบ้าน  ต่อมาโครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก ได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงผาแตก" ตามประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปรียบเหมือนการส่องกระจก ซึ่งต้องมีการดำเนินงานร่วมกันด้วยหลักการ 4 ข้อ คือ 1) พอมีพอกิน 2)สินค้ามีคุณภาพและปลอดภัยจากสารเคมี ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 3)การจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและ 4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำและป่าไม้

 

 

 

 

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561