แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
563,850 757,800
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
59,800 128,580
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
130,000 175,000
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000 50,000
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,342,300 1,620,800
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,195,950 2,732,180

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมปศุสัตว์
43,600 43,600
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
13,800  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
12,000 8,000
 1. กรมการข้าว
74,000  
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  78,580
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
2,007,550 2,563,000
รวมงบประมาณ  หน่วยงาน 2,195,950 2,732,180
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563