แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
563,850
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
59,800
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
130,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
100,000
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,342,300
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 2,195,950

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. กรมปศุสัตว์
4 43,600
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์
2 13,800
  1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
3 12,000
  1. ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2 45,000
  1. กรมการข้าว
6 74,000

    6.  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

41 2,007,550
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   2,195,950
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562