แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
642,360
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
76,000
  1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
119,000
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
12,227,800
  1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,148,700
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 14,213,860

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน กิจกรรม งบประมาณ (บาท)
  1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
6 60,400
  1. กรมชลประทาน
1 12,197,800
  1. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง)
2 25,000
  1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน
4 47,160
    5.  ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน 2 45,000

    6.   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

34 1,838,500
รวมงบประมาณ 6 หน่วยงาน   14,213,860
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562