แผนบูรณาการ

สรุปแผนปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

 

จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

รายการยุทธศาสตร์ งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้
642,360 582,290
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาด้านการตลาด
76,000 401,755
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
119,000 724,047
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
12,227,800 57,300
 1. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1,148,700 1,144,242
รวมงบประมาณ 5 ยุทธศาสตร์ 14,213,860 2,909,634

จำแนกตามรายหน่วยงาน

รายการหน่วยงาน งบประมาณ 2562 (บาท) งบประมาณ 2563 (บาท)
 1. กรมชลประทาน
12,197,800  
 1. กรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน)
60,400 100,182
 1. กรมประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน่าน)
47,160  
 1. กรมส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดพะเยา (เกษตรที่สูง))
25,000 11,250
 1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
  7,300
 1. กรมการพัฒนาชุมชน
  23,930
 1. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน)
45,000 39,000
 1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
1,838,500 2,727,972
รวมงบประมาณ 14,213,860 2,909,634
 

ที่มา: สำนักพัฒนา


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2563