ทรัพยากรดิน

กลุ่มชุดดิน 

          โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีลักษณะดินลุ่มน้ำมวบ มีการจำแนกพื้นที่ตามกลุ่มชุดดินหลัก ๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดิน 3, 6, 33, 59 และ 62 กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือ กลุ่มชุดดินที่ 62 คิดเป็นร้อยละ 84 ของกลุ่มชุดดินทั้งหมด ดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 % ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของหินต้นกำเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน ก้อนหิน หรือหินพื้นโผล่ กระจัดกระจาย

แผนที่กลุ่มดิน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม


คลิกเพื่อขยาย

 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


ทรัพยากรน้ำ

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 

        ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม ส่วนใหญ่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2 คิดเป็นร้อยละ 40.95 รองลงมาเป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 3 คิดเป็นร้อยละ 36.13ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A คิดเป็นร้อยละ 20.79 และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 4 ร้อยละ 2.13 

 


 

 

คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย

 

 

หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่าอนุรักษ์

            โครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงแม่จริมมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ 40,082.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.81 อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 31,336.01ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของพื้นที่โครงการ และมีการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ (โซน C) คิดเป็นร้อยละ 82.41 พื้นที่เกษตรกรรม (โซน E) ร้อยละ 9.81  


คลิกเพื่อขยาย

คลิกเพื่อขยาย
 
หากสนใจข้อมูลที่ดินรายแปลงติดต่อศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน
เบอร์โทร : 053-328496-8 ต่อ 1212 หรือ https://gianalytics.hrdi.or.th/

ที่มา: สำนักพัฒนา,สำนักยุทธศาสตร์และแผน


การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมการนำแผนที่ดินรายแปลงของเกษตรกร 6 หมู่บ้านนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชาวบ้าน 127.75 ไร่ 79 ราย ดูแลป่าแปลงเดิม 50 ไร่ 23 ราย ปลูกหญ้าแฝก 30,000 ต้น ปลูกไม้ในระบบวนเกษตร 1 ราย 1,800 ต้น กิจกรรมแปลงปรับระบบการเกษตรนำร่องเพื่อเป็นแปลงตัวอย่าง 16 แปลง 16 ราย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ 3 หมู่บ้าน 18 จุด แนวกันไฟ 3 หมู่บ้าน 25 กิโลเมตร ทำปุ๋ยหมัก 10 ตัน

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนา

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

หน่วยนับ

ผู้เข้าร่วม

1. งานอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก

30,000 กล้า

10 ราย

30,000 กล้า

5 ราย

30,000 กล้า

5 ราย

2. งานฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน

    - การผลิตปุ๋ยหมัก

    - ปุ๋ยพืชสด

    - ปุ๋ยน้ำชีวภาพ

 

3 ตัน

 

15 ราย

 

5 ตัน

 

15 ราย

 

5 ตัน

 

15 ราย

3. งานฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร

  3.1 ป่าชุมชน/ป่าต้นน้ำ

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 3.2 โครงการป่าชาวบ้าน

    - บำรุงรักษาพื้นที่เดิม

    - พื้นที่ปลูกใหม่

 

 

 

 

 

 

10 ไร่

 

 

 

 

 

 

10 ราย

 

 

 

 

 

10 ไร่

25 ไร่

 

 

 

 

 

10 ราย

17 ราย

 

 

50 ไร่

18 ไร่

 

102.5 ไร่

25 ไร่

 

 

23 ราย

1 ราย

 

60 ราย

19 ราย

4. รณรงค์ทำแนวป้องกันไฟป่า

15 กม.

200

20 กม.

200

25 กม.

200

5. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดใช้สารเคมี

   เกษตรกรได้รับการอบรม

1 ครั้ง

30 คน

1 ครั้ง

30 คน

1 ครั้ง

30 คน

 

ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2560