ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 พริกกะเหรี่ยง ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดเขียวปลี ผักบุ้ง ผักกาดฮ่องเต้ เสาวรสคะน้า ผักบุ้ง ฟักแฟง 7 5.50
2560 คะน้า ฟักแฟง มะเขือเทศ เงาะ เสาวรส องุ่น 35 63.65
2561 คะน้า ผักกวางตุ้ง คื่นช่าย ผักชี ฟักแฟง มะเขือเทศ เงาะ เสาวรส องุ่น 79 105.15

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561