ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดแม้ว ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง องุ่น 5 3.5
2559 ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี องุ่น 4 1
2560 - - -
2561 ผักกาดเขียวปลี ผักกาดขาวปลี เมล่อน องุ่น 3 1.21

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561