ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 การสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP จำนวน 3 ชนิด เกษตรกร จำนวน 6 ราย

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2559 ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี องุ่น 4 1
2560 ผักกาดเขียว ผักกาดขาวปลี 2 1

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561