ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่/โรงเรือน)
2558 ผักกาดขาวปลี ผักกาดเขียวปลี ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดแม้ว ผักกาดกวางตุ้ง ผักบุ้ง องุ่น 5 3.5 ไร่
2559 ผักใบต่าง องุ่น 10 54 โรงเรือน
2560 - - -
2561 ผักกาดเขียว ผักกาดขาวปลี  องุ่น 3 0.97 ไร่
2562 เมล่อน 1 0.12 ไร่

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562