ข้อมูล GAP

          การปลูกพืชภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมีการรับรองแหล่งผลิตและระบบผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและไม้ผลตามมาตรฐาน GAP มีรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร(ราย) พื้นที่(ไร่)
2558 เสาวรส องุ่น 26 30.25
2559 ผักคะน้า ลำไย องุ่น 8 13.50
2560 ผักคะน้า ลำไย องุ่น 9 10.75
2561 ผักคะน้า ถั่วนิ้วนางแดง น้อยหน่า ลำไย องุ่น  35 457.75
2562 ผักคะน้า ถั่วนิ้วนางแดง ลำไย องุ่น 13 68.25

ที่มา: สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2562