การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอาชีพ


การดำเนินงานที่สำคัญ

2555

2556

2557

2558

2559

2560 2561

1. ส่งเสริมการปลูกพืชผัก (ราย/ไร่/โรงเรือน)

6 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

9 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

8 ราย

พื้นที่ 14 ไร่

10 ราย

พื้นที่ 8 ไร่

11 ราย

พื้นที่ 3 ไร่

15 ราย

พื้นที่ 5 ไร่

7 ราย

พื้นที่ 2 ไร่

2. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล (ราย/ไร่)

52 ราย

พื้นที่ 55 ไร่

54 ราย

พื้นที่ 67 ไร่

84 ราย

พื้นที่ 89 ไร่

83 ราย

พื้นที่ 117 ไร่

75 ราย

พื้นที่ 135 ไร่

138 ราย

พื้นที่ 229 ไร่

146 ราย

พื้นที่ 416 ไร่

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ (ราย/ไร่)

47 ราย

พื้นที่ 600 ไร่

107 ราย

พื้นที่ 1,220 ไร่

174 ราย

พื้นที่ 1,996 ไร่

182 ราย

พื้นที่ 2,764 ไร่

188 ราย

พื้นที่ 2,330 ไร่

209 ราย

พื้นที่ 2,329 ไร่

348 ราย

พื้นที่ 2,606 ไร่

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ดอก (ราย/ไร่)

 

 

1 ราย

พื้นที่ 0.5 ไร่

2 ราย

พื้นที่ 1 ไร่

2 ราย 

พื้นที่ 1 ไร่

2 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

2 ราย

พื้นที่ 0.25 ไร่

5. ส่งเสริมด้านปศุสัตว์/ประมง (ราย)

35 ราย

15 ราย

16 ราย

7 ราย

17 ราย

5 ราย 5 ราย

6. Food bank (ราย)

 

12 ราย

 

11 ราย

 

   
7. ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม (ราย)      

หัตถกรรม

42 ราย

 

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์

6 ราย

 

หัตถกรรม

50 ราย

 

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์

5 ราย

หัตถกรรม

50 ราย

 

ท่องเที่ยวโฮมสเตย์

5 ราย

8. รับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP (ราย)         9 ราย 18 ราย 14 ราย

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนา 


ข้อมูล ณ. พ.ศ. 2561